Decizia CNA nr.194 din 22 februarie 2007, privind continutul audiovizual
Joi, 22 Februarie 2007

(AdPlayers.ro, Irina Toma)

Consiliului National al Audiovizualului a votat Decizia nr. 194 din 22 februarie 2007, pentru modificarea Deciziei nr. 187 din 3 aprilie 2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual.

Conform CNA, în cadrul sedintei publice din data de 22.02.2007, membrii Consiliului National al Audiovizualului au modificat o serie de articole ale Deciziei nr. 187 din 3 aprilie 2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual.

Noua Decizie adoptata de C.N.A. va intra în vigoare la o luna de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 138, alin. 4 a carui aplicabilitate începe la data de 15 septembrie 2007 si, respectiv, art. 138, alin. 3 a carui aplicabilitate începe la data de 1 ianuarie 2008 (în anexa).

Alte subiecte, în aceeasi sedinta

În cadrul aceleiasi sedinte, potrvit CNA, în urma discutiilor purtate cu Dan Diaconescu, director general al postului DDTV, s-a decis, prin vot, amendarea postului cu suma de 5000 lei pentru infractiunea de emitere a unui program dintr-un nou amplasament, fara decizie de autorizare si autorizatie tehnica de functionare. Conform prevederilor legale: difuzarea serviciului de programe poate începe dupa obtinerea deciziei de autorizare audiovizuala.

Postul Antena 3 a primit somatie publica deoarece în cadrul emisiunii „Real Estate TV” difuzata în ziua de 17.02.2007 s-a facut, pe de o parte, publicitate companiei de servicii medicale SANADOR, fapt interzis de art. 158, alin. 1 din Cod: „Este interzisa orice forma de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat si private.”, iar pe de alta parte materialul audiovizual publicitar s-a difuzat fara a fi separat de cortinele de publicitate.

Membrii Consiliului au decis sa trimita o ultima scrisoare de avertizare postului Prima TV pentru emisiunea „Tradati din dragoste” care încalca prevederile legale legate de ora de difuzare si de obligatia informarii corecte a publicului.

Posturile Cosmos TV si Europa FM vor primi scrisori de atentionare în legatura cu încalcari ale dreptului publicului la informatie corecta.

AdPlayersFile

DECIZIE   nr. 194 din 22 februarie 2007

pentru modificarea Deciziei nr. 187 din 3 aprilie 2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

Decizie:

Art. 1. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187 din

3 aprilie 2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 338 din 14 aprilie 2006, se modifica  si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Radiodifuzorii sunt obligati sa difuzeze la principalul buletin de stiri din prime time, timp de 24 de ore, imaginile si datele copiilor disparuti, pe care le primesc de la politie.”

2. Alineatul (4) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:

“(4) Productiile audiovizuale prevazute la art. 18 lit. f) pot fi retransmise digital numai cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice si de informare a abonatului:

    a) receptorul abonatului trebuie sa fie prevazut cu un sistem de blocare a accesului, denumit în continuare sistem de control parental, diferit de sistemul de control al accesului la pachetele de servicii oferite;

    b) sistemul de control parental trebuie sa permita accesul la serviciile de programe restrictionate copiilor, în baza unui cod personal format din cel putin 4 cifre; cifrele nu trebuie sa fie vizibile pe ecran în momentul tastarii;

    c) sistemul de control parental trebuie sa fie perfect sincronizat cu programele din aceasta categorie, trebuie sa ramâna activ pe toata perioada în care se ofera aceste categorii de programe, iar accesul trebuie sa fie reblocat în orice situatie în care se modifica contextul vizionarii (schimbarea programului, trecerea sistemului de receptie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, dupa realimentarea cu tensiune);

    d) în cadrul instructiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie sa explice, în termeni simpli si clari, modul de functionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului personal de acces si pastrarea confidentialitatii acestuia;

    e) în momentul punerii în functiune a sistemului de receptie, distribuitorul de servicii are obligatia sa stabileasca, împreuna cu abonatul, codul personal de acces pentru fiecare dintre serviciile de programe restrictionate copiilor; se recomanda evitarea stabilirii codului "1234" sau a unui cod format din aceeasi cifra;

    f) introducerea în oferta de servicii a unui nou serviciu de programe restrictionat copiilor va fi adusa la cunostinta abonatilor cu cel putin 30 de zile înainte de modificarea ofertei, precizându-se "Program interzis persoanelor sub 18 ani".

3. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 25 - (1) Emisiunile erotice interactive, publicitatea pentru convorbirile telefonice erotice, precum si pentru produse si servicii cu destinatie sexuala se difuzeaza în aceleasi conditii cu cele stabilite pentru productiile audiovizuale precizate la art. 18 lit. f).”

4. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Nu pot fi difuzate emisiuni de divertisment, gen camera ascunsa sau farse, care au ca obiect viata privata.”

5. Alineatul (3) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:

“(3) Realizatorii emisiunilor au obligatia sa respecte dreptul persoanei la propria imagine si sa puna în vedere interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice, cel putin, probele care le sustin; staruinta moderatorului trebuie sa fie convingatoare, astfel încât sa ajute publicul sa-si formeze o opinie corecta.”

 6. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 73. – (1) În vederea respectarii si garantarii prevederilor art. 3

alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 71 din prezentul cod, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanti ai Guvernului si ai administratiei publice centrale si locale, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, persoane cu functii în structura partidelor politice sau purtatori de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public sa candideze ori care si-au anuntat public intentia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidentiale sau emisiuni în care acestia au statut de invitat permanent.”

7. Articolului 74 va avea urmatorul cuprins:

“(1) În programele de stiri, inclusiv stirile sportive, din timpul total destinat exprimarii oamenilor politici, radiodifuzorii vor aloca un procent de 60% reprezentantilor puterii (senatori, deputati, reprezentati ai administratiei publice centrale si locale) si, respectiv, un procent de 40% opozitiei parlamentare, parlamentarilor independenti si partidelor politice neparlamentare, precum si reprezentantilor locali ai acestora.”

(2) Numarul reprezentantilor puterii si ai opozitiei, participanti la emisiunile de dezbatere, va fi egal.

(3) În scopul unei informari corecte si al liberei formari a opiniilor, radiodifuzorii vor tine cont de ponderea partidelor parlamentare si de importanta temelor aflate în dezbatere.

(4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1):

    a) timpul alocat primului-ministru, atunci când acesta reprezinta România la evenimente internationale oficiale, interne sau externe;

    b) timpul alocat unor relatari si interventii referitoare la producerea de calamitati naturale sau de epidemii, la masurile de înlaturare a efectelor acestora; aceasta exceptie nu anuleaza dreptul opozitiei de a-si exprima punctul de vedere în legatura cu evenimentul în cauza si cu masurile stabilite de autoritati.”

8. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 75. - Monitorizarea respectarii dispozitiilor alin. (1) si alin. (2) ale

art. 74 se realizeaza lunar. În situatia existentei unui dezechilibru evident, radiodifuzorul are obligatia sa restabileasca echilibrul în luna imediat urmatoare, în caz contrar urmând sa se aplice sanctiunile prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

9. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 78. - În cadrul emisiunilor cu caracter informativ radiodifuzorii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

    a) rigoare si acuratete în redactarea si prezentarea stirilor;

    b) între subiectul tratat si imaginile ce însotesc comentariul sa existe o conexiune reala;

    c) sa asigure o distinctie clara între reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane si imaginile si/sau sunetul înregistrate la evenimentul real;

    d) în cazul prezentarii de materiale audiovizuale provenind din surse externe redactiei, sa se precizeze acest lucru; fac exceptie materialele audiovizuale provenite de la agentiile de presa;

    e) în enuntarea unor ipoteze sau a unor relatii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, sa se solicite si un punct de vedere al unei persoane cu competenta în domeniu;

    f) sondajele de opinie prezentate sa fie însotite de urmatoarele informatii:

    - denumirea institutiei care a realizat sondajul;

    - data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;

    - dimensiunea esantionului si eroarea maxima de esantionare;

    - solicitantul sondajului;

    g) televotul sau anchetele facute pe strada sa nu fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic;

    h) sa se precizeze numarul mesajelor primite prin orice mijloace de comunicare, atunci când se prezinta opiniile publicului.”

10. La articolul 86 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) În emisiunile muzicale, radiodifuzorii au obligatia de a înstiinta publicul daca interpretarea este play back.”

11. Alineatul (1) al articolului 99 va avea urmatorul cuprins:

“(1) Jocurile si concursurile trebuie sa respecte regulile informarii corecte, iar regulamentul lor de desfasurare trebuie sa fie clar si adus la cunostinta în mod corespunzator.”

12. La articolul 101, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

“(6) Emisiunile de jocuri si concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat sa participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct si doar în intervalul orar 22.00 – 06.00.

(7) Este interzisa solicitarea insistent adresata publicului de a participa la astfel de jocuri si de concursuri.”

13. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 107. - Publicitatea si teleshoppingul trebuie sa serveasca interesul public prin respectarea regulilor informarii si a unei competitiei corecte.”

14. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:

            “(1) Este interzisa publicitatea care sugereaza publicului sa renunte la consumul de fructe, legume sau la alimentele naturale.

            (2) Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul pentru produse de larg consum care invoca avize sau recomandari medicale; fac exceptie produsele destinate igienei.

            (3) Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul la produsele de igiena în care apar medici si cabinete medicale.”

15. La articolul 114, dupa litera d) a alineatului (1) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:

“e) sugerarii ca produsul are caracteristici speciale, atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de caractersitici.”

16. Alineatul (1) al articolului 121 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 121. - (1) În mod exceptional, în cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza, în intervalul orar 20.00 – 06.00, în alte situatii decât cele precizate la art. 120, doua spoturi publicitare izolate.”

17. Articolul 123 se abroga.

18. Articolul 136 va avea urmatorul cuprins:

“În cazul în care publicitatea pentru sucuri si bauturi racoritoare este ilustrata cu fructe si/sau legume se va preciza în procente cantitatea de fructe si/sau legume.”

19. Articolul 137 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 137. – (1) În cazul utilizarii la fabricarea produselor alimentare numai a aromelor de fructe si legume, se interzice ilustrarea, desenarea sau orice alta forma de reprezentare a fructelor si a portiunilor vegetale.”

(2) În cazul utilizarii exclusive a aromelor, acest fapt va fi mentionat în spoturile de publicitate, scris si verbal, prin sintagma “cu gust de ...” sau, dupa caz, “cu aroma de ...”.”

20. Articolul 138 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 138. – (1)  Nu se vor atribui alimentelor si suplimentelor alimentare proprietati de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor si nu se vor face referiri la astfel de proprietati.

(2) Nu se vor atribui alimentelor proprietati pe care acestea nu le poseda.

(3) În publicitatea pentru alimentele destinate copiilor este interzisa folosirea celebritatilor, personalitatilor, medicilor sau a personajelor populare, cum ar fi cele din desenele animate, basme, povestiri si altele asemenea; se excepteaza publicitatea la alimentele naturale.

(4) În publicitatea pentru produse alimentare este interzisa asocierea acestora cu alte produse nealimentare destinate copiilor, cum ar fi jucarii, abtibilduri si altele asemenea.

(5) În cadrul fiecarei ore date din intervalul orar 06.00 – 22.00, unul dintre calupurile publicitare va include, la sfârsitul acestuia, urmatoarea avertizare: “Pentru sanatatea dumneavoastra evitati excesul de sare, zahar si grasimi.”.

21. La articolul 143, litera d) a alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“d) avertizarea: "Acest medicament se elibereaza fara prescriptie medicala. Cititi cu atentie prospectul."

22. Alineatul (3) al articolului 144 va avea urmatorul cuprins:

“(3) Este interzisa difuzarea de publicitate si teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienti, suplimente nutritive si tratamente medicale, daca prezentarile contin recomandari sau avize ale asociatiilor medicale.”

23. Alineatul (1) al articolului 159 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 159. - (1) Emisiunea de teleshopping consta în difuzarea catre public a unor oferte de comercializare directa privind furnizarea contra cost a unor bunuri care pot fi dobândite numai printr-un contract la distanta.”

Art. 2. - Prezenta decizie intra în vigoare în termen de o luna de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor prevazute la art. 101 alin. (6), art. 109 alin. (3) si la 138 alin. (4), care intra în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2007 si, respectiv, dispozitiilor art. 138 alin. (3), care intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.


PUBLICITATE: