Surse adplayers: Regulamentul de amplasare a publicitatii stradale, propus spre consultare de CGMB
Miercuri, 15 Februarie 2017

Surse adplayers: Regulamentul de amplasare a publicitatii stradale, propus spre consultare

adplayers. Iulian Toma

Primaria Municipiului Bucuresti pregateste pentru consultare Regulamentul local pentru autorizarea, construirea si amplasarea mijloacelor de publicitate. Revista adplayers prezinta cele aproximativ 100 de zone protejate unde este interzisa publicitatea stradala precum si distantele fata de intersectii sau alte repere la care sunt autorizate mijloacele de amplasare a publicitatii stradale.

Mai jos continutul proiectului de hotarare care va fi supus dezbaterii:

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

HOTARARE (Proiect)

Nr.: din ________

privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea

si amplasarea mijloacelor de publicitate


Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti

si Raportul de specialitate al Directiei Generale Dezvoltare Urbana - Directia Urbanism;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului

Bucuresti;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea

mijloacelor de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 50/1991

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, ale Legii nr.148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si

completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului

nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

In baza dispozitiilor art. 2 alin. (2) si ale art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului

nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr.180/2002;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa

pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul local pentru autorizarea, construirea si amplasarea

mijloacelor de publicitate prevazut in Anexa nr. I, care face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art. 2. Se aproba modelele de cerere si avize prevazute in Anexele nr.IA, nr.IB, nr.IC si

nr.ID, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba delimitarea zonelor de publicitate restransa, respectiv publicitate

largita prevazute in Anexa nr. II A – parte scrisa si nr. II B – parte desenata, care fac parte

integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Capitolul II, lit. c), liniuta a 3-a din Regulamentul local de urbanism aferent

PUZ Zone Construite Protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea

unor planuri urbanistice zonale se modifica/se completeaza, dupa caz si va avea urmatorul

cuprins:

„-constructii provizorii de orice natura, cu exceptia mijloacelor de publicitate si a

firmelor autorizate/avizate, conform prevederilor legale”.

Art. 5. Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 zile de la adoptare.

Art. 6. Primarul General al Municipiului Bucuresti si aparatul de specialitate al

acestuia, primarii si Consiliile locale ale sectoarelor 1-6, institutiile aflate sub autoritatea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6,

precum si Directia Generala de Politie si Control a Municipiului Bucuresti vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.C.G.M.B. nr. 2/20.01.2011

privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului Bucuresti se abroga.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

Anexa nr. I la H.C.G.M.B. nr. ………/…………….

REGULAMENTUL LOCAL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA

SI AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

CAPITOLUL 1 : Dispozitii generale

Art. 1

Prezentul Regulament stabileste conditiile in care se vor autoriza, construi si amplasa mijloacele

de publicitate pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Art. 2

Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice implicate in

activitatea publicitara pe raza municipiului Bucuresti

Art. 3

Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile mijloacelor de publicitate amplasate atat pe

domeniul public si privat al statului si al municipiului Bucuresti, cat si pe proprietatile private

apartinand persoanelor fizice si/sau juridice.

Art. 4

Prezentul regulament are ca scop asigurarea conditiilor pentru un cadru construit coerent,

armonios, sigur si sanatos, pentru protectia mediului natural, a zonelor cu valoare istorica si

arhitecturala, a zonelor naturale protejate, cu respectarea calitatii in constructii, a normelor privind

circulatia rutiera si pietonala, in conformitate cu legislatia in vigoare.


CAPITOLUL 2 : Baza legala

Art. 5

Prezentul regulament are la baza urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 185/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind amplasarea si autorizarea

mijloacelor de publicitate;

- Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea

lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 10/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind calitatea in

constructii;

- Legea nr. 422/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia

monumentelor istorice;

- Legea nr. 153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale ale cladirilor;

- Legea nr. 148/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind publicitatea;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, privind circulatia pe drumurile publice;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

privind regimul drumurilor

- Ordinul Ministrului Transportului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor,

pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

- H.C.G.M.B. nr. 279/2000 privind instituirea zonelor protejate.


CAPITOLUL 3 : Definitii si clasificari

Art. 6

Se definesc termenii utilizati pe parcursul prezentului regulament dupa cum urmeaza:

(1) afis – mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de

instructaj si altele asemenea, imprimat pe suport flexibil si expus public;

(2) aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare – act tehnic cu caracter

obligatoriu, emis de structura de specialitate a administratiei publice locale, in urma unei proceduri

de analiza a proiectului tehnic (documentatiei tehnice) si a oportunitatii din punct de vedere

urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporara, avand structuri fara fundatie;

(3) aviz de principiu – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a

Primariei Municipiului Bucuresti, in urma unei proceduri de analiza a proiectului tehnic si a

incadrarii in prevederile urbanistice, in vederea emiterii autorizatiei de construire pentru mijlocul de

publicitate;

(4) aviz pentru mijloace de publicitate mobile – act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de

structura de specialitate a administratiei publice locale in urma unei proceduri de analiza a

proiectului tehnic (documentatiei tehnice), a perioadei de expunere si a amplasamentului solicitat;

(5) banner – suport pentru mesajul publicitar confectionat din folie sintetica sau din material

textil, in mod obisnuit cu forma dreptunghiulara, ancorat in zone publice;

(6) calcan – perete fara goluri a unei constructii, situata pe limita de proprietate laterala sau

posterioara, destinata de regula sa fie acoperita de zidul asemanator al unei cladiri vecine;

(7) ecran publicitar – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe care se ruleaza

grafica, spoturi si altele asemenea, cu continut dinamic si de dimensiuni variabile;

(8) firma:

 a) – elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza

date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala,

obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita

activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta. (Legea nr. 50/1991)

 b) – orice inscriptie, forma sau imagine atasata unei cladiri, cu referire la un operator

economic sau la o activitate care se desfasoara in interiorul cladirii. (Legea nr. 185/2013);

(9) flyer – material promotional de mici dimensiuni (fluturasi publicitari, pliante) destinat

promovarii unor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente;

(10) indicator publicitar directional (panou directional) – inscris, forma ori imagine care indica o

directie, spre un obiectiv sau o cladire unde se desfasoara o anumita activitate;

(11) intersectie – orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile

formate de acestea;

(12) mesh – suport pentru mesajul publicitar confectionat din material sintetic perforat, cum ar

fi plasa fina, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cladiri;

(13) mesh digital – suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafata exterioara a unui

imobil si care foloseste modul electronic de afisare a unui mesaj publicitar;

(14) mijloc de publicitate – ansamblu de elemente constructive folosite in scopul prezentarii

unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment.

(15) mijloc de publicitate permanent – ansamblu de elemente constructive folosite in scopul

prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui

eveniment, realizat cu fundatie sau alt sistem de fixare la sol sau amplasat pe o cladire;

(16) mijloc de publicitate temporar – ansamblu de elemente constructive folosite in scopul

prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui

eveniment, realizat fara fundatie sau alt sistem de fixare (la sol sau la cladire);

(17) mobilier urban – elemente functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care,

prin alcatuire, aspect, amplasare confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor

piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare

constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei

electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban care nu necesita autorizatie de construire: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative,

pergole, cabine telefonice, toalete ecologice, tonete, cosuri de gunoi si altele asemenea;

(18) monument istoric – bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei,

semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala. Regimul de monument

istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute de lege

(Legea nr. 422/2001);

(19) panou publicitar – structura provizorie folosita pentru afisarea unui mesaj publicitar.

 a) acesta este amplasat, in mod uzual, prin intermediul unei structuri tip picior simplu sau

dublu, cu fundatia aferenta, la sol, pe imprejmuiri sau pe cladiri, atat pe fatade cat si pe acoperisuri

respectiv terase.

 b) din punct de vedere al iluminarii mesajului publicitar, panourile publicitare pot fi:

 - billboard – (fara iluminare)

 - backlit – ( iluminare interioara)

 - front light – (iluminare frontala)

(20) panou publicitar amplasat pe stalpi – suport pentru mesajul publicitar de mici dimensiuni,

fixat prin prinderi speciale pe stalpi;

(21) panou publicitar mobil – panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara

fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

(22) panou port-afis – mijloc de publicitate temporar, realizat in structura sandwich din

materiale usoare tip plastic, carton sau alte asemenea, destinat expunerii afiselor in regim dubla fata,

montat fara prindere pe stalpi sau purtat de persoane;

(23) proiect publicitar special – constructie provizorie atipica, creata special in scopul

promovarii unui produs, serviciu sau eveniment si care nu are in alcatuirea sa elemente de fundatie

si/sau structuri publicitare clasice (ex: panouri publicitare de orice fel, structuri prismatice sau alte

asemenea);

(24) publicitate – totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita

cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa

publicul asupra unor evenimente, a destinatiei unor spatii, lansari de produse, deschideri de

magazine si altele asemenea, precum si orice forma de prezentare a unei activitati comerciale,

industriale, artizanale sau liber-profesioniste avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si

servicii, de drepturi si obligatii;

(25) publicitate luminoasa – publicitate realizata prin corpuri luminoase, afise sau panouri

luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului, panoului ori

corpului publicitar;

(26) publicitate pe vehicule – publicitate realizata prin lipirea de afise, montarea de panouri sau

vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare;

(27) publicitate stradala (outdoor) – publicitate efectuata in spatii deschise, in exteriorul

cladirilor;

(28) publicitate temporara – publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifestatii

culturale sau sportive, precum si pentru actiuni de promovare de produse sau activitati;

(29) reclama publicitara – activitatea si inscriptia cu rol de a atentiona sau de a convinge

publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;

(30) registru unic de publicitate al Municipiului Bucuresti – baza de date cu caracter public

realizata de Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Politie Locala si Control a

Municipiului Bucuresti care va cuprinde date cu privire la toti detinatorii, de orice tip, de mijloace

de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, incluzand felul si durata contractelor

detinute, numarul, data emiterii si perioada de valabilitate a autorizatiei de construire sau a avizului

de amplasare si emitentul acestora;

(31) registru vertical – suprafata cuprinsa intre marginea fatadei si cea mai apropiata coloana de

ferestre si care se intinde pe toata inaltimea unei fatade;

(32) rooftop – mijloc de publicitate amplasat pe acoperisul respectiv terasa unei cladiri;

(33) spatiu verde – suprafata de teren, indiferent de marime, aflata in proprietatea publica sau

privata a autoritatii locale, a institutiilor si a celorlalte persoane fizice sau juridice, neocupata de

constructii autorizate, destinata plantarii si cresterii vegetatiei ierboase si lemnoase, care are ca scop

asigurarea si imbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata in mediul urban/rural,

contribuind si la infrumusetarea aspectului urbanistic al localitatii;

(34) steag publicitar – piesa de stofa, panza sau material plastic, atasata la un suport lance,

catarg sau stalp, purtand culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

(35) structura de publicitate autoportanta – cadru suport amplasat la sol, fara fundatie sau alt

sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din materiale

usoare de tip mesh, plasa fina, panza si altele asemenea, pe care se afla imprimate reclame si mesaje

publicitare;

(36) zona de publicitate restransa – zona din municipiul Bucuresti in care se impun restrictii

speciale sau/si sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate. Acesta este definita

teritorial in anexele nr. II A si nr. II B la prezenta hotarare;

(37) zona de publicitate largita – zona din municipiul Bucuresti in care pot fi amplasate toate

categoriile de mijloace de publicitate. Aceasta zona este definita ca partea din teritoriul municipiului

Bucuresti care nu este definita ca zona de publicitate restransa;

Art. 7

Dupa modul de autorizare/avizare, mijloacele de publicitate se clasifica dupa cum urmeaza:

(1) Mijloace de publicitate pentru a caror amplasare este necesara obtinerea autorizatiei de

construire. Din aceasta categorie fac parte (dar fara a se limita la acestea) mijloacele de publicitate

de tipul firmelor, ecranelor publicitare, panourilor publicitare tip billboard, backlit sau front light,

mesh-urilor, mesh-urilor digitale, rooftop-urilor;

(2) Mijloace de publicitate pentru a caror amplasare este necesara obtinerea avizului de

amplasare. Din aceasta categorie fac parte (dar fara a se limita la acestea) mijloacele de publicitate

de tipul proiectelor publicitare speciale, structurilor publicitare autoportante, banner-elor,

indicatoarelor publicitare directionale, panourilor publicitare amplasate pe stalpi, steagurilor

publicitare, panourilor port-afis, panourilor publicitare mobile;


CAPITOLUL 4 : Principii generale

Art. 8

(1) Executarea lucrarilor de construire privind mijloacele de publicitate este permisa numai in

baza unei autorizatii de construire, emisa in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind executarea lucrarilor de constructii, a

Legii nr.185/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, privind amplasarea si autorizarea

mijloacelor de publicitate precum si cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) La emiterea autorizatiei de construire, emitentul va include in mod obligatoriu precizari

privind obligatiile care decurg din caracterul provizoriu si durata de existenta limitata a mijlocului

de publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul de incetare a functionarii acesteia.

(3) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara este permisa numai in baza unui aviz de

amplasare emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 cu modificarile si completarile

ulterioare, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate precum si cu respectarea

prevederilor prezentului regulament.

(4) Amplasamentele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti destinate

montarii mijloacelor de publicitate vor fi inchiriate/concesionate prin licitatii publice, organizate de

Primaria Municipiului Bucuresti, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(5) Mijloacele de publicitate trebuie sa respecte, atat prin forma cat si prin continut prevederile

Legii nr. 148/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind publicitatea.

(6) Mijloacele de publicitate se vor autoriza si executa cu respectarea prevederilor Ordonantei

Guvernului nr. 43/1997 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind regimul

drumurilor, a Ordinului Ministrului Transportului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice

privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona

drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului

nr. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind circulatia pe drumurile

publice, a legislatiei ce reglementeaza domeniul public al Municipiului Bucuresti, precum si a

celorlalte legi ce reglementeaza regimul proprietatii.

(7) Autorizarea mijloacelor de publicitate, inclusiv a firmelor, ce urmeaza a fi amplasate pe

imobile ce reprezinta cladiri de locuit se va face dupa obtinerea de catre solicitant a acordului

majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati, in baza unui contract

de inchiriere, de folosinta sau de concesiune in conditiile prevazute de Legea nr. 114/1996 cu

modificarile si completarile ulterioare - Legea Locuintei.

(8) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligati sa permita

executarea lucrarilor pentru amplasarea acestora numai in baza autorizatiei de construire, emisa in

conditiile alin. (1).

(9) a) In vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire a mijloacelor de publicitate (cu

exceptia firmelor, asa cum sunt acestea definite la art. 6, alin. 8) este necesar ca solicitantul sa

obtina Avizul de principiu al Primariei Municipiului Bucuresti, emis de Directia Urbanism.

 b) In vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire a mijloacelor de publicitate

amplasate in zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul sa obtina avizul Comisiei Tehnice

de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti

 c) Obtinerea avizelor prevazute la lit. a) si b) va fi prevazuta prin Certificatul de Urbanism.

 d) Se excepteaza de la prevederile lit. a) mijloace de publicitate pentru care Autorizatia de

Construire este emisa de Primaria Municipiului Bucuresti.

(10) Detinatorii de mijloace de publicitate, inclusiv firme, datoreaza bugetului local taxe de

publicitate stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificarile si

completarile ulterioare, privind Codul Fiscal, precum si a reglementarilor emise de Consiliul

General al Municipiului Bucuresti.

Art. 9

(1) Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vor fi identificabile

prin inscriptionarea pe acestea, prin grija proprietarului, in mod vizibil, a denumirii societatii

detinatoare, a codului unic de inregistrare (C.U.I.) precum si a numarului autorizatiei de construire

ori a avizului de amplasare in baza careia a fost executat mijlocul de publicitate.

(2) Mijloacele de publicitate amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti vor fi inscriptionate,

in mod vizibil, cu numarul de ordine din Registru unic de publicitate al Municipiului Bucuresti, in

termen de 3 zile de la obtinerea acestuia.

(3) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligatia de a lua masurile necesare pentru

intretinerea si repararea acestora, ori de cate ori structura de rezistenta sau aspectul arhitectural au

suferit modificari ca urmare a actiunilor factorilor de risc naturali/antropici si nu mai corespund

proiectelor tehnice (documentatiilor tehnice) in baza carora au fost autorizate/avizate.

(4) In cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de

proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afisarea de materiale publicitare pe

intreaga perioada de mentinere in amplasament a acestora.

(5) In situatia in care proprietarul constructiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are

contracte de publicitate in derulare, va afisa materiale privind propria activitate sau materiale

privind campanii educationale, umanitare, sociale, culturale, de interes public.

(6) Firmele sunt exceptate de la prevederile art. 9, alin. (1) si (2).


CAPITOLUL 5 : Conditii generale privind autorizarea si executarea
mijloacelor de 
publicitate

Art. 10

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in urmatoarele situatii:

 a) in ariile naturale protejate de interes national si international, cu exceptia intravilanelor

incluse in acestea;

 b) in spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita definite conform

Registrului Spatiilor Verzi din Municipiul Bucuresti;

 c) in locurile de joaca sau locurile de odihna situate in zona blocurilor de locuinte colective;

d) pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale,

precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara in

interiorul sediilor;

 e) pe arbori;

 f) pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;

 g) pe monumentele istorice, cu exceptia firmelor care anunta activitatea ce se desfasoara in

interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/

restaurare in conditiile prezentului regulament;

 h) pe cladirile aflate in stare de deteriorare conform cu urmatoarelor criterii:

- cladiri expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic;

- cladiri ce prezinta desprinderi de tencuiala;

- cladiri cu elemente decorative lipsa: mulaje, boiserie, profile decorative, stucatura,

sculptura, feronerie;

- cladiri cu elemente de inchidere lipsa;

- cladiri cu degradari ale invelitorii;

- cladiri iesite din uz sau care nu au o functiune permanenta sau temporara autorizata;

 i) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, a scuarurilor,

parcurilor si gradinilor publice;

 j) pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

 k) in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in spatiul destinat circulatiei

autovehiculelor si semnalizarii rutiere, pe insulele de separare a fluxurilor de circulatie, in zone in

care desfasurarea in conditii normale a traficului ar putea fi perturbata;

 l) pe parapetele, pilotii si/sau peretii podurilor/pasajelor rutiere subterane si supraterane;

 m) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portaluri cu semnalizare rutiera sau in

solutii independente autoportante in traversarea drumului;

 n) pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie;

 o) in zona de protectie a autostrazilor.

(2) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni si

culori in combinatii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera precum si cu

indicatoarele de orientare si informare sau impiedica vizibilitatea acestora.

(3) Se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura

linistea publica, conform prevederilor legale in vigoare.

(4) Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de

proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice se va realiza doar cu

acordul proprietarilor acestor imobile si astfel incat sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora.

(5) Se interzice amplasarea oricaror forme de mijloace de publicitate, cu exceptia firmelor, atat

pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti cat si pe proprietatea privata a persoanelor

fizice sau juridice, pe urmatoarele artere/zone:

- B-dul Lascar Catargiu

- B-dul Aviatorilor, P-ta Charles de Gaulle, B-dul Maresal Constantin Prezan, P-ta Arcul de

Triumf

- Sos. Pavel Kiseleff

Art. 11

(1) Se excepteaza de la prevederile art. 10, alin. (5) reclamele publicitare avand ca scop

promovarea actiunilor municipale sau de interes national.

(2) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe cladirile institutiilor de invatamant, cultura

sau alte asemenea, numai daca reclama are legatura cu obiectul de activitate a institutiei respective

si nu fac reclama unor terti pe mai mult de 25% din suprafata mijlocului de publicitate.


CAPITOLUL 6 : Conditii privind autorizarea si executarea reclamelor publicitare amplasate 
pe cladiri

Art. 12

 (1) Se pot amplasa panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcanele sau fatadele

si pe terasele sau acoperisurile cladirilor cu respectarea urmatoarelor conditii :

 a) amplasarea acestora se va face in baza unei expertize tehnice elaborate in conditiile legii

de catre experti tehnici atestati, precum si a documentatiei tehnice pentru autorizare, verificata de

verificatori de proiecte atestati pentru cerintele esentiale de calitate "rezistenta mecanica si

stabilitate", "siguranta in exploatare" si "securitate la incendiu", prevazute de legislatia in vigoare

privind calitatea in constructii;termenul de valabilitate al unui suport publicitar este de 10 ani.

 b) verificarea constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate prevazute la

lit. a) se realizeaza prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizatiei de

construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a actiunilor factorilor de risc

naturali/antropici asupra constructiei/elementului constructiv care sustine structura publicitara;

 c) in situatia amplasarii pe fatada sau pe calcanul unei cladiri a mai multe mijloace de

publicitate in afara de firme, acestea vor fi realizate in mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si

de aceleasi dimensiuni, fiind incadrate simetric pe fatada sau pe calcanul respectiv;

 d) mijloacele de publicitate amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi

limitele acestora;

 e) se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe fatadele imobilelor reabilitate.

(2) In cazul firmelor sau reclamelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure

o iluminare uniforma si sa nu deranjeze traficul auto si pietonal.

(3) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor, cu

exceptia mesh-urilor amplasate in zonele precizate in prezentul regulament.

(4) a) Mijloacele de publicitate amplasate pe calcan (fatada), registre verticale sau terasa

(acoperis) se vor dimensiona in functie de elementele arhitecturale ale constructiei.

 b) Mijloacele de publicitate amplasate pe terase (acoperisuri) nu vor depasi inaltimea de

3,00 m la constructiile care au inaltimea fatadei pana la 15,00 m si vor fi max.1/5 din inaltimea

fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m in cazul constructiilor mai inalte de 15,00 m.

(5) a) Posibilitatea si principiul de amplasare a reclamelor / firmelor la partea superioara a

cladirilor (terase sau acoperisuri) se stabilesc la faza D.T.A.C. a proiectului de catre proiectantul de

arhitectura al cladirii, detinator al dreptului de autor.

 b) Pentru cladirile existente din zonele cu publicitate restransa, eventuala amplasare a unor

astfel de mijloace de publicitate se supune legislatiei din domeniul protejarii patrimoniului istoric,

atat in ceea ce priveste elaborarea cat si avizarea / autorizarea documentatiei specifice.

(6) Se permite amplasarea de mesh-uri pe schelele apartinand organizarilor de santier ale

imobilelor (inclusiv a imobilelor monumente istorice) aflate in reparatii, inclusiv pe arterele

nominalizate la art. 10 alin (5), in urmatoarele conditii:

 a) mesh-ul va acoperi intreaga schela aferenta unei fatade;

 b) mesh-ul va fi inscriptionata cu imaginea finala a fatadei respective ce urmeaza a fi

realizata dupa lucrarile de consolidare/restaurare;

 c) reclama comerciala va ocupa maxim 25% din suprafata totala a mesh-ului;

 d) autorizarea executarii acestor reclame se va face simultan sau ulterior autorizarii

organizarii de santier, in aceleasi conditii ca si aceasta;

 e) Durata mentinerii reclamei este de max. 1 an, fara a depasi durata existentei organizarii de

santier.


CAPITOLUL 7 : Norme privind autorizarea, amplasarea si executarea mijloacelor de publicitate pe suport propriu, amplasate la sol (pe teren), indiferent de regimul juridic al acestuia

Art. 13

(1) Pe drumurile nationale si autostrazi se aplica regulamentul local de publicitate al

administratorilor acestora.

(2) Pe strazile de categoria I, II, III (asa cum sunt clasificate in conformitate cu prevederile art. 9

din O.G. nr.43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul

drumurilor) se pot amplasa mijloace de publicitate, in urmatoarele conditii:

a) la distanta de minimum 4,0 m fata de limita carosabilului, in cazul in care nu exista

trotuar;

 b) la distanta de minimum 1,0 m fata de limita dinspre carosabil a spatiului verde de pe

trotuar, fara a impiedica circulatia pietonala;

 c) la min.2,40 m inaltime de la sol, pentru mijloace de publicitate cu suprafata utila mai mare

de 2,5 mp per fata;

 d) mijloacele de publicitate cu suprafata de maximum 2,20 mp per fata se amplaseaza la o

distanta de cel putin 25,00 m intre acestea;

 e) mijloacele de publicitate cu suprafata mai mare de 2,20 mp per fata se amplaseaza la o

distanta de cel putin 50,00 m intre acestea;

 f) in situatia in care ansamblul de reclame publicitare este constituit dintr-o succesiune de

mijloace de publicitate de diferite dimensiuni dispuse in orice combinatie, distanta dintre acestea va

fi de minimum 50,00 m;

 g) sunt exceptate de la prevederile lit. d) ÷ f) mijloacele de publicitate amplasate in interiorul

incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale,

parcurilor industriale, astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate in intersectiile la nivel ale drumurilor

publice cu caile ferate sau tramvai.

(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate in curbe si in intersectii pe suprafetele de

teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si in intersectii.

(5) Distanta intre mijlocul de publicitate si elementul cel mai avansat al fatadei unei constructii

va fi de min.1,50 m.

(6) Nu se admite realizarea de socluri aparente, amplasate deasupra solului; elementele de

fundare necesare asigurarii stabilitatii mijloacelor de publicitate se vor executa ingropat sub cota

suprafetei solului/trotuarului.

(7) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate, cu structura proprie si elemente de

sustinere care necesita fundatie, pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m.

(8) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate, cu structura proprie si elemente de

sustinere care necesita fundatie pe zonele verzi dinspre trotuar sau spatiul pietonal si carosabil.

(9) Amplasarea mijloacelor de publicitate se va face cu protejarea spatiilor verzi si a arborilor

din aliniamentul stradal.

(10) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol in municipiul Bucuresti vor avea

urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.


CAPITOLUL 8 : Conditii privind autorizarea, executarea si exploatarea mijloacelor de publicitate tip ecran publicitar (Tv-screen)

Art. 14

(1) Ecranele publicitare se pot autoriza si amplasa cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) ÷

(5) si art. 13 din prezentul regulament.

(2) Ecranele publicitare se pot exploata in urmatoarele conditii:

 a) spoturile publicitare difuzate nu vor contine culori si forme specifice semnalizarii rutiere;

 b) nu este permisa dotarea ecranelor publicitare cu echipamente audio;

 c) Pe perioada nocturna, intensitatea luminoasa a ecranului publicitar sa fie redusa la 10% (la

25 pe o scara de la 0 la 255) din intensitatea luminoasa utilizata pe timpul zilei;

 (3) Proprietarii ecranelor publicitare pot transmite informatii de interes public si local,

precum si informatii de interes pentru populatie in cazul unor situatii de urgenta;

 (4) Continutul si modul de transmitere a informatiilor vor fi stabilite prin protocol incheiat

intre proprietarii ecranelor publicitare si Primaria Municipiului Bucuresti, respectiv alte institutii

abilitate ale statului.


CAPITOLUL 9 : Conditii privind autorizarea si executarea firmelor

Art. 15.

 (1) Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate, dupa cum

urmeaza:

 a) daca constructia are prevazuta, din proiectare, un spatiu destinat amplasarii firmei/firmelor

acestea vor fi amplasate in acest spatiu fara a depasi limitele sale;

 b) dimensiunile maxime ale firmelor vor fi stabilite in concordanta cu spatiul pe care

urmeaza a fi amplasate;

 c) pe cladirile de locuit avand spatii cu alta destinatie la parter si/sau mezanin, se amplaseaza

numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii sau pe parapetul plin si continuu al

primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

 d) firmele in consola se amplaseaza la o inaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului.

Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pastrand o

distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de

limita interioara a plantatiei de aliniament;

 e) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m

inaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o

distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de

limita interioara a plantatiei de aliniament;

 f) in cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin

al etajului I respectiv mezaninului, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor

constructive-suport;

 g) in cazul apartamentelor in care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate in

cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul

proprietarilor afectati.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. g), firmele se amplaseaza astfel:

 a) in zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decat

la parter sau demisol;

 b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau

demisol.

(3) Firmele inscriptionate pe vitrinele/usile de acces se pot amplasa in baza avizului emis de

autoritatile administratiei publice.

(4) Amplasarea materialelor publicitare prevazute la alin. (3) se va face dupa achitarea taxelor

de publicitate prevazute de legislatia in vigoare.

(5) Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de

firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si

executarea firmelor.

(6) Orice alta forma de publicitate amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia

fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune si va fi autorizata respectiv avizata conform

prevederilor prezentului regulament.

(7) In cazul firmelor luminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare

uniforma, care sa puna in valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal,

reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei.

(8) Firmele luminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

(9) Firmele luminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi

culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta.

(10) In cazul schimbarii graficii firmei existente autorizate in prealabil, aceasta se va efectua in

baza avizului emis de autoritatile administratiei publice.

Art. 16.

Autorizarea firmelor pe cladiri monument istoric, cu valoare arhitecturala sau ambientala, pe

cladiri situate in zona de protectie a monumentelor istorice ori aflate in zonele protejate, se va face

numai cu avizul Ministerului Culturii, respectiv a serviciului deconcentrat al acestuia prin Directia

pentru Cultura a Municipiului Bucuresti.


CAPITOLUL 10 : Forme de reclama temporara

Art. 17.

(1) In vederea obtinerii avizului pentru publicitate temporara, mentionat la art. 8 alin. (3),

mijloacele de publicitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 a) sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata

determinata si precizata in mod explicit in cererea de emitere a avizului, depusa de solicitant;

 b) sa poata fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru

publicitate temporara, in cel mult 24 de ore;

 c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie aduse la

starea initiala, in cel mult 48 de ore de la incheierea termenului de valabilitate a avizului pentru

publicitate temporara.

(2) Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti structuri publicitare

autoportante si proiecte publicitare speciale, in urmatoarele conditii:

 a) perioada maxima de expunere va fi de 30 zile, cu posibilitatea de a se prelungi, o singura

data, cu aceeasi perioada;

 b) executarea si amplasarea structurilor publicitare autoportante si a proiectelor publicitare

speciale se face in baza unei documentatii tehnice intocmite de un arhitect cu drept de semnatura;

 c) in cazul amplasarii acestora in zona drumurilor publice, este necesar ca solicitantul sa

obtina avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

(3) Panouri publicitare mobile avand ca scop promovare comerciala, comunicare de tarife sau

actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate, in urmatoarele conditii:

 a) dimensiunile maxime vor fi de 0,5 m x 0,9 m;

 b) amplasarea se va face pe trotuare cu latimea mai mare de 2,25 m, cu asigurarea unui spatiu

pentru circulatia pietonala de minim 1,5 m;

 c) amplasarea se va face in dreptul spatiului comercial si numai pe perioada programului de

functionare a spatiului comercial.

(4) Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul bannerelor verticale, panourilor directionale

si alte asemenea, pe stalpii fara semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie, cu avizul

detinatorilor acestora, in urmatoarele conditii:

 a) mijloacele de publicitate se vor amplasa ridicate la min. 4,00 m de la sol (masurat de la

partea inferioara a reclamei), pozitionate astfel incat proiectia acestora sa fie in afara gabaritului

carosabilului;

 b) nu pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate pe un stalp.

(5) Se pot amplasa mijloace de publicitate de tipul steagurilor publicitare montate pe catarge si

pe stalpi, in urmatoarele conditii:

 a) steagurile publicitare se vor amplasa la inaltimea minima de 2,50 m de la cota terenului

amenajat, numai in locuri in care nu impiedica vizibilitatea circulatiei rutiere;

 b) durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice,

cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 30 de zile;

 c) sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. a)÷b) steagurile publicitare amplasate in

incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale,

parcurilor industriale astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia sa nu

afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.

(6) Se pot amplasa panouri port-afis pe stalpii fara semnalizari rutiere si indicatoare de

circulatie, cu avizul detinatorilor acestora, in urmatoarele conditii:

 a) panourile port-afis se vor amplasa ridicate la inaltimea minima de 1 m de la cota terenului

amenajat;

 b) pe un stalp se poate amplasa un singur panou port-afis (dubla fata), avand proiectia la sol

in afara gabaritului carosabilului;

 c) dimensiunile maxime ale panoului port-afis vor fi de 0,6 x 1,2 m;

 d) durata de mentinere a panourilor port-afis va fi de maximum 15 zile calendaristice, cu

posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 15 de zile.

(7) Se pot amplasa bannere care vor cuprinde anunturi privind promovarea de evenimente

culturale, economice, stiintifice, de interes municipal sau national, in urmatoarele conditii :

a) se interzice amplasarea de bannere peste carosabilul strazilor, in intersectii, in zone in care

impiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau in

locuri unde exista panouri publicitare

 b) bannerele vor fi amplasate la min. 4,00 m inaltime de la sol si vor fi ancorate de stalpii

stradali, cu avizul detinatorilor acestora;

 c) bannerele vor fi amplasate astfel incat distanta intre acestea sa fie de minimum 100,00 m;

 d) amplasarea bannerelor se va face pentru o perioada de maxim o luna;

 e) este interzisa amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti a

suporturilor/stalpilor in scopul exclusiv de sustinere a bannerelor.

 f) prin exceptie la prevederile lit. a), se accepta amplasarea de bannere peste carosabilul

strazilor doar cu ocazia unor manifestari deosebite (sportive, comerciale, culturale si altele

asemenea) ce se desfasoara temporar pe anumite artere de circulatie, cu oprirea traficului auto, si

doar pe durata desfasurarii acestora

(8) Se pot amplasa temporar, pe perioada derularii unor manifestari culturale, comerciale sau

sportive, in incinte expozitionale sau in piete publice, stadioane, complexe sportive si alte

asemenea, baloane sau materiale publicitare gonflabile purtatoare de reclame.

(9) Se pot utiliza vehicule special echipate pentru a face reclama pe teritoriul municipiului

Bucuresti, in urmatoarele conditii:

 a) suprafata de publicitate amplasata pe un vehicul nu va depasi 24,00 mp;

 b) este interzisa stationarea vehiculului special echipat pe drumurile publice sau in parcarile

amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucuresti;

 c) este interzis ca aceste tipuri de vehicule sa circule in convoi mai mare de doua masini;

 d) este interzisa utilizarea de echipamente audio pe aceste autovehicule.

(10) Este interzisa amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoare publicitare directionale.

(11) Se pot utiliza ca suport pentru afise/reclame publicitare mijloacele de transport in comun,

cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectata

vizibilitatea calatorilor inspre exteriorul mijlocului de transport.

(12) Se pot organiza actiuni de distribuire flyere in urmatoarele conditii :

 a) perioada de promovare nu poate depasi paisprezece zile calendaristice;

 b) distribuirea materialelor promotionale se poate face in locatii fixe sau mobile (in miscare);

 c) este interzisa distribuirea flyerelor pe partea carosabila a drumurilor;

 d) solicitarea avizarii actiunii de distribuire se adreseaza Secretarului General al Municipiului

Bucuresti cu cel putin 72 de ore inainte de inceputul campaniei de distribuire flyere;

 e) emiterea avizului solicitat se va face dupa achitarea taxelor legale.

Art. 18.

(1) Competenta emiterii avizelor de amplasare pentru mijloacele de publicitate temporare

prevazute la art. 17, alin. (2)÷(8) revine:

 a) Primariei Municipiului Bucuresti prin Directia Urbanism in cazul:

 - mijloacelor de publicitate amplasate in cadrul campaniilor publicitare ce depasesc limita

administrativ-teritoriala a unui sector;

 - mijloacelor de publicitare amplasate in zonele de publicitate restransa;

 - mijloacelor de publicitate amplasate pe arterele aflate in administrarea Primariei

Municipiului Bucuresti.

 b) Primariilor de sector, prin compartimentele de specialitate, in aria lor de competenta

teritoriala, pentru celelalte cazuri.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate prevazute la art. 17 alin. (2) si (3) se va face in baza

Avizului de amplasare, dupa achitarea taxei de ocupare a domeniului public si a taxelor de

publicitate prevazute de actele normative in vigoare.

(3) Amplasarea mijloacelor de publicitate prevazute la art. 17 alin. (4), (5), (6), (7) si (8) se va

face in baza Avizului de amplasare, dupa achitarea taxelor de publicitate prevazute de actele

normative in vigoare.

(4) Vehiculele prevazute la art. 17 alin. (9) vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul

municipiului Bucuresti, pe o durata determinata si pe un traseu stabilit prin Avizul pentru

publicitate pe vehicule publicitare, emis de Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului

Bucuresti si aprobat de Primarul General al Municipiului Bucuresti, dupa achitarea taxelor de

publicitate prevazute de actele normative in vigoare.

(5) Emiterea avizului sau a raspunsului negativ motivat se va face conform prevederilor legale,

in baza documentatiei complete depuse.

(6) Taxa de emitere a avizelor in conditiile prezentului regulament este in acelasi cuantum

prevazut " pentru taxa Aviz comisie precoordonare/coordonare retele , conform HCGMB prin care

sunt stabilite nivelurile impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti


CAPITOLUL 11 : Norme privind expunerea de afise pe teritoriul Municipiului Bucuresti

Art. 19.

(1) In vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii

urbane, Administratia Strazilor va instala in amplasamente cu vizibilitate, panouri sau corpuri

destinate afiselor si anunturilor de mica publicitate, in conditiile legii.

(2) Panourile si/sau corpurile prevazute la alin. (1) vor fi curatate ori de cate ori este nevoie dar

cel putin o data pe saptamana prin grija Administratiei Strazilor.

Art. 20.

(1) Expunerea de afise, pe teritoriul Municipiului Bucuresti, se poate face pe panourile si

corpurile de afisaj special destinate acestui scop, amplasate pe domeniul public.

(2) Expunerea afiselor se va realiza dupa achitarea taxelor aferente la Administratia Strazilor.

(3) Afisele vor contine detalii referitoare la societatea comerciala emitenta, respectiv denumire

si codul unic de inregistrare (C.U.I.), denumirea tipografiei si numarul de afise tiparite.

(4) Este interzisa expunerea de afise care sa acopere alte afise postate anterior, aflate in perioada

de valabilitate, care promoveaza evenimente/actiuni/campanii aflate in derulare sau care urmeaza sa

se deruleze.

(5) Este interzisa expunerea de afise in alte locuri decat cele prevazute la alin. (1).


CAPITOLUL 12 : Contraventii si sanctiuni

Art. 21.

(1) Autorizarea firmelor si mijloacelor de publicitate cu incalcarea prevederilor prezentului

regulament constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii

nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea lucrarilor de

construire, si atrage totodata, declansarea in conditiile legii, a procedurii de anulare a autorizatiei de

construire.

(2) Executarea si expunerea mijloacelor de publicitate temporara cu incalcarea prezentului

Regulament constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii

nr. 185/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, privind amplasarea si autorizarea

mijloacelor de publicitate.

(3) Executarea si expunerea mijloacelor publicitare cu incalcarea prezentului Regulament

constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:

 a) Incalcarea prevederilor art. 18 alin. (2) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

 b) Incalcarea prevederilor art. 12 alin. (2) si art. 20 alin. (2) si (3) cu amenda de la 1.000 lei

la 2.000 lei;

 c) Incalcarea prevederilor art. 17 alin. (9) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

 d) Incalcarea prevederilor art. 17 alin. (6) si (12) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 e) Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) si alin. (2), ale art. 14 si art. 22 alin. (2) cu amenda

de la 4.000 lei la 5.000 lei

(4) Impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin neprezentarea documentelor si

a actelor solicitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 5.000 lei.

 (5) Executarea si expunerea materialelor publicitare cu incalcarea avizelor obtinute in

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) si (12) constituie contraventie si se sanctioneaza cu

amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(6) Emiterea avizelor prevazute la art. 17 cu incalcarea prevederilor prezentului regulament

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei

(7) Daca este cazul, odata cu sanctiunea contraventionala principala se dispune si sanctiunea

contraventionala complementara de aducerea domeniului public sau privat la starea initiala prin

indepartarea materialelor publicitare expuse ilegal.

(8) In cazul in care contravenientul nu indeparteaza materialele publicitare si/sau nu readuce

domeniul public la starea initiala, lucrarile vor fi executate prin grija administratorului domeniului

public, pe cheltuiala contravenientului.

(9) Constatarea si sanctionarea contraventiilor stabilite in prezentul regulament se face de

Primarul General si imputernicitii acestuia.

(10) Prevederile Ordonantei nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu

modificari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si

29, se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL 13 : Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 22.

(1) Prezentul Regulament intra in vigoare la 30 de zile de la adoptare.

(2) a) Toti detinatorii de mijloace de publicitate sunt obligati ca in termen de 30 zile de la

intrarea in vigoare a prezentului regulament sa solicite inregistrarea documentelor de detinere (act

de proprietate, contract de inchiriere si alte asemenea) a imobilelor (cladiri sau terenuri) pe care sunt

amplasate mijloace de publicitate, a autorizatiilor de construire ori a avizelor de amplasare detinute,

in Registrul unic de publicitate al Municipiului Bucuresti;

 b) Pentru autorizatiile de construire sau avizele de amplasare emise dupa data intrarii in

vigoare a prezentului regulament, detinatorii acestora sunt obligati sa solicite inregistrarea acestora

(insotite de documentele prevazute la lit. a)) in Registrul unic de publicitate al Municipiului

Bucuresti, in termen de 15 zile de la emitere.

(3) Nu se pot autoriza firme si mijloace de publicitate ce urmeaza a se amplasa pe constructii

neautorizate sau constructii la care au fost facute interventii neautorizate conform legii, dupa anul

1990.

 

 

Anexa nr. I A la H.C.G.M.B. nr………./……………..

Catre: Primaria ____________________________

CERERE

privind eliberare aviz pentru publicitate temporara

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul _________________________________(numele si prenumele), CNP ______________________,

cu domiciliul in localitatea ______________________ str. ________________________________

nr.________

sector ___, legitimat cu C.I./B.I. seria ________ nr. ______________ eliberat de _________________________

la data de __________________, cu numarul de telefon de contact ________________________________, in

calitate de reprezentant legal al __________________________________(denumirea persoanei juridice) cu

sediul social in localitatea ______________________ str. ________________________________ nr.________

sector ____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ________________ si avand codul unic de

inregistrare (C.U.I.)__________________________.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI

Adresa amplasamentului:

Str. _____________________________________________________ nr. ___________________ sector _____.

Regimul juridic al amplasamentului:

1. Domeniul public al Municipiului Bucuresti

2. Domeniul privat al Municipiului Bucuresti

3. Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4. Altele

Suprafata la sol a amplasamentului pentru care se solicita aviz pentru publicitate temporara: _____________

mp.

III. PERIOADA PENTRU CARE SE SOLICITA ELIBERAREA AVIZULUI

De la ____________________ pana la _______________________

IV. ANEXEZ:

 C.U.I. si C.I./B.I. – in copie;

 Dovada detinerii amplasamentului (valabila pentru intreaga perioada solicitata) – in copie legalizata;

 Documentatie tehnica – in original;

 Planuri topografice scara 1:500 si 1:2000, in doua exemplare, eliberate de Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara sau Directia Patrimoniu – Primaria Municipiului Bucuresti, cu evidentierea amplasamentului in

cauza – in original;

 Simulare fotografica (existent si propus) – in original;

 Dovada achitarii taxei.

Data: _________________ Semnatura reprezentant legal

Stampila persoanei juridice

 

 

 

Anexa nr. I B la H.C.G.M.B. nr………./……………..

APROBAT

PRIMAR / PRIMAR GENERAL
AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL

PENTRU PUBLICITATE TEMPORARA

Nr. ___________/____________________

Ca urmare a cererii adresate de ______________________(nume si prenumele solicitantului),

C.U.I./CNP ____________________________, cu sediul social/domiciliul in localitatea

_______________________ str. ________________________________ nr.________ sector ___

inregistrata cu nr. _________ din data de ____________;

Pentru amplasamentul situat in localitatea _________________________

str._______________________________ nr. _________ sector _____, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 si 1:500;

Tinand seama de prevederile art. 6 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea

mijloacelor de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului local pentru

autorizarea, construirea si amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. _______

din data de __________ si ale documentatiei tehnice nr. ________ elaborata de

___________________.

SE AVIZEAZA / NU SE AVIZEAZA amplasarea mijlocului de publicitate

______________________________(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor

topografice atasate scara 1:2000 si 1:500 pentru

_________________________________________(adresa amplasamentului).

Prezentul aviz este valabil impreuna cu urmatoarele avize/acorduri:

______________________.

Valabilitatea prezentului aviz este de la data de ____________ pana la data de ____________.

Beneficiarul are obligatia de a aduce amplasamentul la starea initiala in cel mult 48 de ore de

la incheierea termenului de valabilitate a prezentului aviz.

ARHITECT SEF,

 

 

 

 

 

Anexa nr. I C la H.C.G.M.B. nr………./……………..

Catre: Primaria Municipiului Bucuresti

CERERE

PRIVIND ELIBERARE AVIZ DE PRINCIPIU

al Primariei Municipiului Bucuresti – Directia Urbanism

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul _________________________________(numele si prenumele), CNP

______________________, cu domiciliul in localitatea ______________________ str.

________________________________ nr.________

sector ___, legitimat cu C.I./B.I. seria ________ nr. ______________ eliberat de

_________________________ la data de __________________, cu numarul de telefon de contact

________________________________, in calitate de reprezentant legal al

__________________________________(denumirea persoanei juridice) cu sediul social in localitatea

______________________ str. ________________________________ nr.________ sector ____,

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ________________ si avand codul unic de

inregistrare (C.U.I.)__________________________.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AMPLASAMENTULUI

Adresa amplasamentului:

Str. _____________________________________________________ nr. ____________________

sector _____.

Regimul juridic al amplasamentului:

1. Domeniul public al Municipiului Bucuresti

2. Domeniul privat al Municipiului Bucuresti

3. Teren privat al persoanei fizice sau juridice

4. Altele

Suprafata la sol a amplasamentului pentru care se solicita aviz pentru publicitate temporara:

____________ mp.

III. ANEXEZ:

 C.U.I. si C.I./B.I. – in copie;

 Certificatul de urbanism nr._______ din data de ________ emis de ____________________ - in copie;

 Planuri topografice scara 1:500 si 1:2000, anexa la certificatul de urbanism nr.______ din data de

_____________ – in copie;

 Dovada detinerii amplasamentului (in termen la data solicitarii) – in copie;

 Documentatie tehnica – in copie;

 Simulare fotografica (existent si propus) – in original.

Data: _________________ Semnatura reprezentant legal

Stampila persoanei juridice

 

 

 

 

 

Anexa nr. I D la H.C.G.M.B. nr………./……………..

AVIZAT,

PRIMAR GENERAL

AVIZ DE PRINCIPIU

Nr. ___________/____________________

Ca urmare a cererii adresate de ______________________(nume si prenumele solicitantului),

C.U.I./CNP ____________________________, cu sediul social/domiciliul in localitatea

_______________________ str. ________________________________ nr.________ sector ___

inregistrata cu nr. _________ din data de ____________;

Pentru amplasamentul situat in localitatea _________________________

str._______________________________ nr. _________ sector _____, identificat prin planuri

topografice scara 1:2000 si 1:500;

Tinand seama de prevederile art. 2 alin. (9) lit. a) din Regulamentul local pentru autorizarea,

construirea si amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. _______ din data de

____________, ale certificatului de urbanism nr. _______ din data de ______________ emis de catre

________________ si ale documentatiei tehnice nr. __________elaborata de ________________,

SE AVIZEAZA DE PRINCIPIU amplasarea mijlocului de publicitate

________________________(tipul mijlocului de publicitate) conform planurilor topografice

atasate scara 1:2000 si 1:500 pentru _________________________________________(adresa

amplasamentului) cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii

nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile si

completarile ulterioare si ale Regulamentului local pentru autorizarea, construirea si

amplasarea mijloacelor de publicitate aprobat prin H.C.G.M.B. nr. _______ din data de

____________.

ARHITECT SEF,

 

 

 

 

ANEXA nr. II A – Parte scrisa

la H.C.G.M.B. nr………./……………..

ZONA DE PUBLICITATE RESTRANSA SITUATA IN PERIMETRUL

ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

 

Zona protejata nr. 01

strada traditionala comerciala Calea Mosilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada dintre bulevardul Bratianu si bulevardul Carol si include str. Stelea

Spatarul, str. Cavafii Vechi, str. Biserica Razvan, Intr. Pictor Vermont.

 

Zona protejata nr. 02

Strada traditionala comerciala Calea Grivitei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada dintre Calea Victoriei si str. Atelierului ce include str. Atelierului si str.

Semicercului

 

Zona protejata nr.03

Strada traditional comercialaCalea Calarasilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada dintre bd. Hristo Botev si str. Medeleni, ce include si strazile Poet Al.

Sihleanu, Argetoaia, Intr. Pristolului si portiuni ale strazilor Dunarea Albastra, Oborului.

 

Zona protejata nr. 04b

bulevardul “modernist” - Bratianu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea cuprinsa intre Piata Universitatii si Piata Unirii si include str. Slanic, str. Ion Nistor,

str. Ion Ghica, str. Coltei, str. Mavrogheni, str. Patrascu Voda, str. Baniei, str. Jacques Elias, str.

Baratiei, str. Patriei, str. Sf. Ion, str. Sepcari.

 

Zona protejata nr. 04a

bulevardul “modernist” Magheru

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea cuprinsa intre Piata Romana si Piata Universitatii si include str. Stanislas Cihoski, str.

Mendeleev, str. Nicolae Milescu, str. Traian Vuia, str. Nicolae Filipescu, str. Biserica Enei, str.

Edgar Quinet.

 

Zona protejata nr.05

bulevardul haussmannian Carol I

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Universitatii si Piata Iancului si include Piata Rosetti, str. Jean-Louis

Calderon, str. Slanic, str. Dr. Radu Cristian, str. Lacul Gorgova, str. Caimatei, str. Armeneasca,

Calea Mosilor, scuarul Pache Protopopescu, str. Traian, str. Olari, Intr. Serg. Levarda Ion, Intr.

Serg, Costea Gh., str. Matasari, str. Agricultori, Intr. Serg. Iancu Ion, Intr. Serg. Pantiru Ion, Intr.

Sold. Calota, Intr. Plut. Luicu V.

 

Zona protejata nr.06

bulevardul haussmannian - Elisabeta - Kogalniceanu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Universitatii si Piata Operei si include Piata Universitatii, Piata

Mihail Kogalniceanu, str. I. Nistor, str. T. Caragiu, str. Eforiei, str. Domnita Anastasia, str.

Lipscani, str. Brezoianu, str. Mihai Voda, str. Ing. Anghel Saligny, str. Ing. Elie Radu, str.

Zalomit Ion, str. Gutemberg, str. Silfidelor, bd. Schitu Magureanu, Calea Plevnei, Intr. Vasile

Paun, str. Gradina cu cai, str. Vasile Parvan, Splaiul Independentei.

 

Zona protejata nr. 07

bulevardul haussmannian, Ferdinand

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste scuarul Pache Protopopescu si bulevardul Mihai Bravu si include

strada Olari si Piata Foisorul de Foc

Zona protejata nr. 8

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Rosetti si Calea Calarasilor

Zona protejata nr. 09

bulevardul haussmannian de tesut - Regina Maria

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Unirii si Calea Rahovei;

 

Zona protejata nr. 10

Calea Dorobanti

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste bulevardul Dacia si soseaua Stefan cel Mare si include Intr. Camil

Petrescu, str. I.Maiorescu si portiuni ale strazilor N. Beloceanu, Stanislav Cihoski, Intr.

Stanislav Cihoski.

 

Zona protejata nr. 11

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste bulevardul Regina Maria si Parcul Carol

Zona protejata nr. 12

bulevardul rezidential - Lascar Catargiu

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Romana si Piata Victoriei.

 

Zona protejata nr. 13

bulevardul rezidential – Dacia

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Romana cu Calea Mosilor.

 

Zona protejata nr. 14

bulevardul promenada Aviatorilor

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Victoriei cu Piata Aviatorilor si Soseaua Nordului

 

Zona protejata nr. 15

bulevardul promenada Kiseleff

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevard care uneste Piata Victoriei cu Piata Presei Libere

 

Zona protejata nr. 16

strada simbol a orasului Calea Victoriei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada dintre Piata Victoriei si Splaiul Independentei si include Piata Revolutiei si

Piata Palatului, strazile Luterana, Boteanu, Ministerului, Ing. Marconi, Dr. Raureanu si portiuni

ale strazilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Campineanu, Stirbei Voda, C-tin Exarhu, B.

Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad, George Vraca, Matei

Millo, Oteteleseanu, Constantin Mille, Demetru I. Dobrescu, Academiei, Edgar Quinet,

Beldiman Alex., Eforiei, Domnita Anastasia, Lipscani, Mihai Voda, Ilfov.


Zona protejata nr. 17

strada de tesut traditional majora - C.A. Rosetti - Maria Rosetti - Popa Petre

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care uneste bd. Magheru si Calea Mosilor (segmentul nou) si include str. Scoalei si

portiuni ale str. Logofat L. Stroici.

 

Zona protejata nr. 18

strada de tesut traditional majora - Vasile Lascar

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada care uneste Piata Rosetti cu Piata Gemeni si include portiuni ale strazilor

Sperantei, Dianei, Italiana, Otetari, I.L. Caragiale, Armand Calinescu.

 

Zona protejata nr. 19

strada de tesut traditional majora Traian

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada care uneste str. Matei Basarab si bulevardul Carol.

 

Zona protejata nr. 20

strada de tesut traditional majora - Batistei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care uneste bd. Magheru si strada Vasile Lascar.

 

Zona protejata nr.21

strada de tesut traditional majora - Jean-Louis Calderon-Polona

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- portiunea de strada care uneste bd. Carol si bd. Dacia si care include Casa Universitarilor,

Gradina Icoanei, Piata Gh. Cantacuzino, Intr. Polona si portiuni ale strazilor Tudor Arghezi,

Dianei, Dr. E. Bacaloglu, Pictor Arthur Verona, A.D. Xenopol.

 

Zona protejata nr.22

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care uneste bd. Carol si Calea Calarasilor si care include Intr. Mantuleasa.

 

Zona protejata nr.23

strada majora Stirbei Voda

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care uneste Piata Palatului si strada Berzei si care include Intr. Stirbei Voda si o portiune

din str. Poiana Narciselor.

 

Zona protejata nr. 24

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- strada care uneste Calea Dorobanti si Calea Mosilor si care include str. Alex. Philippide,

Luminei, si portiuni ale strazilor Aurel Vlaicu, Drobeta, Alecu Russo, Gh. Palade, Vasile

Lascar, Toamnei, Monumentului, Suvenir.

 

Zona protejata nr. 25

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- bulevardul care uneste Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include portiuni ale strazilor

Timpului, Deceneu.

 

Zona protejata nr. 26

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de str. Doamnei, bdul. I.C. Bratianu, Splaiul Independentei si Calea Victoriei

si include strazile: Blanari, Lipscani, Bacani, Hanul cu Tei, Zarafi, Gabroveni, Peisajul

Francez, Sepcari, Selari, Intr. Selari, Soarelui, Frantuzeasca (Iuliu Maniu).

 

Zona protejata nr.27

nucleu monumental - zona Stavropoleos

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, str. Smardan, Splaiul Independentei si

include strazile: Academiei, Doamnei, Eugeniu Carada, Lipscani, Stavropoleos, Sf.Dumitru,

Pictor Nicolae Tontza, Filitti, Frantuzeasca (Iuliu Maniu).

 

Zona protejata nr. 28

tesut traditional difuz - zona Amzei

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de Calea Victoriei, bd. Dacia, bd. Magheru si Piata Palatului si include Piata

Amzei si strazile G-ral Christian Tell, Biserica Amzei, Intr. Biserica Amzei, Piata Amzei,

Mendeleev, George Enescu, Intr. Biserica Alba, Intr. Sibioara, Georges Clemenceau,

Episcopiei, Nicolae Golescu, C-tin. Exarhul.

 

Zona protejata nr. 29

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - Calea Victoriei - bd. Lascar Catargiu - bd. Dacia si include

in aceste limite portiunile strazilor: Putul de Piatra Orlando, G-ral Gheorghe Manu,

Henri Coanda, Amiral Urseanu, Nicolae Iorga, Intr. Nicolae Iorga, Visarion.

 

Zona protejata nr. 30

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de Calea Mosilor, bd. Hristo Botev, strada Slanic, str. Scaune, str. G-ral I.

Florescu, si include in aceste limite portiunile strazilor: Coltei, Dimitrie Bolintineanu,

Lotusului.

 

Zona protejata nr. 31

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de bd. Carol, bd. Hristo Botev si Calea Mosilor si include in aceste limite

portiunile strazilor Caimatei, Dr. Radu Cristian, Sfintilor.

 

Zona protejata nr. 32

tesutul traditional difuz - zona Vasile Conta

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Magheru - str.Batistei - str.Jean-Louis Calderon - str.C.A.

Rosetti si include in aceste limite portiunile strazilor: Traian Vuia, Vasile Conta, Nicolae

Filipescu, Tudor Arghezi, G-ral D.Praporgescu, Blanduziei.

 

Zona protejata nr. 33

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de strazi de importanta medie - str. C.A Rosetti - str. Jean-Louis Calderon -

str. Vasile Lascar si include in aceste limite portiunile strazilor: Thomas Masaryk, I.L.

Caragiale, Intr. I.L. Caragiale, Sf. Spiridon, Aaron Florian.

 

Zona protejata nr. 34

tesutul traditional difuz - zona Pitar Mos

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Magheru - bd.Dacia si de strazi de importanta medie - str.

C.A Rosetti - str. A.D. Xenopol - str. Polona si include in aceste limite portiunile strazilor:

George Enescu, Dionisie Lupu, Julles Michelet, Pitar Mos, Actor Arthur Verona, G-ral. Erimia

Grigorescu, Columb, Intr. Armasului, Tache Ionescu si Piata Alex. Lahovari

 

Zona protejata nr. 35

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Mihai Kogalniceanu, Calea Plevnei si str. Vasile

Pårvan si include in aceste limite portiunile strazilor Th. Burada, Bibicescu.

 

Zona protejata nr. 36

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Hristo Botev, Calea Mosilor, str. Måntuleasa si Calea

Calarasilor si include in aceste limite portiunile strazilor Pictor Stefan Luchian, Paleologu,

Negustori, Cernica, Theodor Stefanescu, Culmea Veche, Calotesti, Zborului, Dunarea

Albastra, C.F. Robescu.

 

Zona protejata nr. 37

tesutul traditional difuz-zona Sf. Stefan

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Carol, str. Måntuleasa, Calea Calarasilor si str. Traian si

include in aceste limite portiunile strazilor Lunii, Dimitrie Racovita, Sf. Stefan, Avram Iancu,

Plantelor, Stefan Mihaileanu, C-tin Kiritescu, Popa Soare, Zefirului, Doctor Burghelea,

Romulus, Pictor Giolio Romano, Intr. Dr. Bobeica.

 

Zona protejata nr. 38

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - Calea Calarasilor, bd. Mircea Voda str. Parfumului, str.

Matei Basarab, str. Labirint si include in aceste limite portiunile strazilor Columbelor, Prof.

Ionescu Gh. Gion, Logofatul Udriste, Romulus, Matei Basarab, Preot Vasile Lucaciu, Intr.

Preot Vasile Lucaciu, Pr. Z. Demarat, Anton Pann, Labirint, Prof. Ion Filibiliu, Parfumului,

Vulturilor, Radu Ceausu, Intr. Radu Ceau[u, Prof. Iuliu Valaori, Intr. Prof. Iuliu Valaori,

Remus, Fetitelor, S-lt. Moga, Prof. Constantinescu, Hagiului, Medeleni.

 

Zona protejata nr. 39

tesutul traditional difuz - zona Armeneasca

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Carol, Calea Mosilor, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti,

str. Popa Petre si include in aceste limite portiunile strazilor Sperantei, Constantin Nacu, Sagetii,

Italiana, Armand Calinescu, Arcului, Armeneasca, Popa Rusu, Inocentei, Pictor Rafael Sanzio,

Spatarului, Intr. Spatarului, Licurg, Pasului, Intr. Domnesti, Calea Mosilor, Semilunei, Latina,

Corbeanca, Cercului, Franzelarilor, Silvestru, Logofat Stroici, Donici, M. Serghiescu, Bocsa.

 

Zona protejata nr. 40

tesutul traditional difuz - zona Icoanei - subzona - L1b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Dacia, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti, str. Jean-Louis

Calderon si include in aceste limite portiunile strazilor Icoanei, Schitu Darvari, Aurel Vlaicu, C.

Botez, Alex. Donici, Viitorului, I. Movila, Dumbrava Rosie, Piata Spaniei.

 

Zona protejata nr. 41

tesutul traditional difuz - zona Silvestru - subzona - L1b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Dacia, Calea Mosilor, str. Vasile Lascar, str. Maria Rosetti,

str. Popa Petre, si include in aceste limite portiunile strazilor Viitorului, Logofat Stroici, D.

Paciurea, Toamnei, Salcamilor, Silvestru, Venerei, Intr. Topolini, Oltarului, Intr. Cocora, Verii,

Armoniei.


Zona protejata nr. 42

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - bd. Stirbei Vod`, bd. Mihai Kogalniceanu, str. Brezoianu

si Parcul Cismigiu si include in aceste limite Piata W. Maracineanu, portiunile strazilor

Sipotul Fantanilor, Poiana Narciselor, Dr. Marcovici Alex., Aristide Demetriad, George Vraca,

Intr. Rigas, Matei Millo, Zalomit Ion, Constantin Mille, Oteteleseanu I.

 

Zona protejata nr.43

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore - str. Berzei, Calea Plevnei, bd. Mihail Kog`lniceanu, bd.

Schitu Magureanu, bd. Stirbei Voda si include in aceste limite portiunile strazilor bd. Schitu

Magureanu, Cobalcescu, Pictor C. Stahl, G-ral. C-tin Cristescu, Berzei, Intr. Ezareni,

Ostasilor, Ion Slavici, Calea Plevnei, Sf. Constantin, Aurora, Intr. Aurora, Pompiliu E., Gh.

Lazar.

 

Zona protejata nr.44

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona definita de artere majore: Calea Grivitei, Berzei, Stirbei Voda, Calea Victoriei si

include in aceste limite portiunile strazilor Popa Tatu, Horatiu, Mircea Vulcanescu, Iulia

Hasdeu, Intr. Iulia Hasdeu, Crisana, Transilvaniei, Temisana, Intr. Temisana, G-ral.

Berthelot, Luigi Cazzavillan, Astronomilor, Putul cu Plopi, Spiru Haret, Intr. Sf. Sava,

Theodor Aman, G-ral N. Dona, G-ral Budisteanu.

 

Zona protejata nr.45

parcelare reglementata - parcelarea Cotroceni - subzona - L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Piata Eroilor, str. Dr. Dumitru Bagdasar, Sos. Panduri, ansamblul Cotroceni,

Sos. Cotroceni, str. Dr. Leonte A., str. Carol Davila, bd. Eroilor Sanitari, Piata Operei, str. Dr.

Staicovici, Clubul Sportiv Progresul (National), Spitalul Panduri si include portiunile bd. Eroilor,

strazilor Dr. Dumitru Bagdasar, G-ral Dr. A. Demosthen, Felicia Racovita, Ana Davila, Dr. Iuliu

Teodori, Dr. Zaharia Petrescu, Prof. Dr. Gh. Manescu, Dr. Leonte A., Dr. Turnescu N., Dr.

Radovici Ion, Carol Davila, Dr. St. Capsa, Boicescu Alex., Dr. Gr. Taranu, Dr. Nanu Muscel, Gral.

Dr. Butoianu M., Dr. Clunet, Sfintul Elefterie, Dr. RK. Koch, Louis Pasteur, Intr. Pasteur,

Doctor Lister, Dr. Mihail Obedenaru, Dr. Costache Negri, Intr. C. Negri, Dr. Staicovici, Dr.

Teodorescu F., Dr. Iatropol, Dr. Ionescu Thoma, Dr. N. Manolescu, Dr. N. Vicol, Slt. Dr. M.

Petrini, Dr. Grigore Romniceanu, Dr. D. Draghicescu, Dr. Herescu P., Prof. Dr. Victor Babes,

Dr. Frederic Joliot Curie, Dr. Victor Poloni, Dr. M. Mirinescu, Dr. N. Tomescu, Dr. Eugen Iosif,

Prof. Dr. Ogrecescu, Prof. Dr. Al. Vitzu, Cpt. Vijelie, Mihai Ciuca, Prof. Dr. Anibal Teohari, Dr.

Constantin Severeanu, Prof. Dr. I. Atanasiu, Dr. I Ghiulamila.

 

Zona protejata nr.46

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Iancului, str. Sarafinesti, str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra,

str. Maior Coravu Ion, Lt. Victor Manu, Maior Ionescu Atanasie si include cvartalul Vatra

Luminoasa si portiunile strazilor Corabeasca, Competitiei, Lt. Ionescu Anton, Lt. Robescu

Radu, Lt. Lazarovici Virgil, Lt. Romulus Niculescu, Clo[ani, Maior Dr. Lauren]iu Claudian,

Gh. Folescu, Gr. Gabrielescu, Jan Atanasiu, Bozioru, Tr. Grozavescu, N. Leonard, Aura

Buzescu, Ion Paun Pincio, Calinului, Poet Neculuta T., Ruschi]a, Constantin Tanase, Dr.

D. Marinescu, Grigore Vasiliu Birlic, Sighisoara, Otto I. Calin, Mateevici, Remetea, Sica

Alexandrescu, Lupeni, Dr. Russel, Spartacus.

 

Zona protejata nr.47

parcelare reglementata - parcelarea Blanc - subzona - L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Paris, bd. Iancu de Hunedoara, sediul Guvernului si depoul de tramvaie

si include portiunile strazilor Duiliu Zamfirescu, Arh. Louis Blanc, Argentina, Mexic.

Zona protejata nr. 48

parcelare reglementata - parcelarea Filipescu - subzona L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Rabat, str. Atena, aleea Alexandru si parcelele (proprietatile) exterioare

acestor strazi, bd. Aviatorilor si include portiunile strazilor Tirana, Aleea Modrogan, Aleea Zoe

si str. Venezuela.

 

Zona protejata nr.49

parcelare reglementata - parcelarea Bonaparte – Mora - subzona - L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Paris, str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, bd. Aviatorilor, Poet Andrei

Muresanu, Piata Dorobanti, str. Roma, bd. Iancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. Mexic si

include portiunile strazilor Tokio, Oslo, Berna, Londra, Roma, Intr. Roma, Washington, Praga,

Belgrad, Varsovia, Haga, Ankara, Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad, Ing. Ermil Pangrati.

 

Zona protejata nr. 50

I. DESCRIERE

a. delimitare:

str. Londra, str. Washington, Braziliei si bd. Iancu de Hunedoara si

include str. Finlanda.

 

Zona protejata nr. 51

I. DESCRIERE

a. delimitare:

str. Brazilia, bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanti si include

portiunile strazilor Brazilia, Madrid, Stokholm.

 

Zona protejata nr. 52

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Roma, str. Washington, Calea Dorobanti si include portiunile

strazilor Bruxelles, Lisabona, Braziliei, Washington.

 

Zona protejata nr. 53

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. Aviatorilor, str. Muzeul Zambaccian, Calea Dorobanti si incinta

TVR si include portiunile strazilor Dr. Grigore Mora, Ing. Ermil Pangrati, Ing. GH. Bals, Col.

Blarenberg, Ing. N. Costinescu, Eugen Lovinescu, Ing. Starostescu, Arh. Gr. Cerchez.

 

Zona protejata nr. 54

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Calea Dorobanti, Lt. Aviator Radu Beller, Av. Popa Marin, Teheran si

include portiunile strazilor Av. Gh. Moceanu, Av. Jean Texier, Av. Velescu N., slt. Stoianovici

V., Av. Grigore Nicolae, sold. Moraru O., serg. Anghel Gh., G. Muzicescu, Simon Bolivar,

Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu, Lt. Av. Iuliu Tetrat, Lt. Av. Serban Petrescu.

 

Zona protejata nr. 55

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Aviatorilor, Calea Dorobanti, Teheran, str. Pictor Negulici bd.

Primaverii, str. Armindenului si include portiunile strazilor Herastrau, Pictor Iscovescu, Pictor

D. Rosenthal, Amiral Balescu.

 

Zona protejata nr. 56

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Herastrau, Armindeniului, Jean Monnet si de bd. M. Eliade si

include portiunile strazilor Helesteului, Cringului.

 

Zona protejata nr. 57

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Armindeniului, Jean Monnet, bd. M. Eliade, I.S. Turgheniev, Dante

Alighieri, Helesteului, Pictor Negulici, Teheran, Av. Popa Marin, si include portiunile bd.

Primaverii si strazilor L. N. Tolstoi, Maxim Gorki, Jean Monnet, Amiral Balescu, Contraamiral

Negrescu, Victor Hugo, Moliere, A.P. Cehov, A.S. Puskin, N. Gogol, I.S. Turgheniev.

 

Zona protejata nr. 58

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Clucerului, str. Serdarului, str.

Postelnicului, str. Alex Petoffi, str. Serg. Gh. Militaru si include portiunile strazilor Barbu St.

Delavrancea, Serg. V. Dorobantu, Ady Endre, Prof. N. Ionescu, Intr. Eliza Zamfirescu.

 

Zona protejata nr. 59

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, bd. Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu,

str. Campia Turzii, str. Docentilor si include portiunile strazilor Arh. Stefan Burcus, Popa

Savu.

 

Zona protejata nr. 60

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos Kiseleff, str. Arh. Ion Mincu, str. Niceni, str. Docentilor, Mr. Gh.

Sontu, bd. Constantin Prezan si include portiunile strazilor Uruguay, Tuberozelor.

 

Zona protejata nr. 61

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Mihai Bravu, str. Maior Coravu, str. Arh. D. Hirjeu si bd. Basarabia

si include portiunile strazilor Ing. N. Slaniceanu, Ing. Vasile Cristescu, Arh. Mandrea, Arh.

Alex Zagoritz, Arh. Alex Savulescu, Arh. I. Socolescu, Arh. Gh. Sterian, Arh. D. Iorgulescu.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag. 10

 

Zona protejata nr. 62

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Pantelimon, str. Baicului, str. Prof. Nifon Balasescu, bd. Ferdinand,

str. Prof. Eufrosin Poteca si include portiunile strazilor Caminului, Spatarului N. Milescu,

Prof. Eufrosin Poteca, Miresmelor, C-tin Georgian, Amiral Murgescu, Prof. Nifon Balasescu.

 

Zona protejata nr. 63

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Constantin Istrati, str. Mitropolitul Nifon, str. Slobozia, str. Lamaitei,

str. Fabrica de Chibrituri si include Piata Garii Filaret si str. Xenofon, Intr. Caltuna, Aleea

Negreni, str. Colonel Gh. Costescu.

 

Zona protejata nr. 64

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Mamulari si intr. Mamulari.

 

Zona protejata nr. 65

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Calea Serban Voda, str. Nicopole, Parcul Tineretului, str. Soldat Ilie

Serban, si include str. G-ral Gh. Lupu, G-ral N. Cerchez, Intr. Muguras.

 

Zona protejata nr. 66

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Fabrica de Chibrituri, Soseaua Viilor si include str. Invoirii.

 

Zona protejata nr. 67

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Fabrica de Chibrituri, str. C. Miculescu si include str. Ing. D. Tacu.

 

Zona protejata nr. 68

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona ce include Intr. Viilor.

 

Zona protejata nr. 69

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Ing. D. Teodoru si str. Silexului ce include str. Ing. D. Teodoru, str.

Otelul Rosu, str. D. Murmuzescu, str. Daisoara, str. Roznov.

 

Zona protejata nr. 70

parcelare reglementata - parcelarea Parcul Ioanid - subzona L2b

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. Dacia, str. C. Botez, str. Dumbrava Rosie, Piata Gh. Cantacuzino, str.

Polona si include Parcul Ioanid.

 

Zona protejata nr. 71

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de spatele frontului din Piata Alba Iulia, spatele frontului de pe Bd. Alba

Iulia, str. Paunescu Paltin, str. Negoiului, str. Diligentei, str. Cercelus, str. Dristorului, spatele

frontului de pe str. Lt. Botea Aurel, str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei,

str. Miletin, str. Cosiselor, str. Levanticai, str. Cercelus, str. Hårsova, str. Cogålnic, str.

Dristorului, str. Diligentei.

 

Zona protejata nr. 72

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Manastirea Casin, Piata Arcului de Triumf, sos. Kiseleff, str. Sergent

Gh. Militaru, str. Alex. Petoffi, str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Maresal A. Averescu,

Intr. Miciurin, str. Pictor G. A. Mirea.

 

Zona protejata nr. 73

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. I. Mihalache, str. C. Sandu Aldea, bd. Marasti, str. Av. Maior St.

Sanatescu si include str. Av. M. Zorileanu, Av. Maior P. Cretu, Alexandru Constantinescu,

Lt. Av. Marasescu, av. Lt. Gh. Stalpeanu, Av. Cpt. N. Drossu.

 

Zona protejata nr. 74

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona ce cuprinde incintele Strandul Tineretului, Stadionul Tineretului, Institutul Agronomic

Nicolae Balcescu, Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. Strandului.

 

Zona protejata nr. 75

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona situata intre Calea Calarasilor, str. Sf. Vineri, bd. Unirii, str. Mircea Voda ce cuprinde

str. Clucerul Udricani, str. Maria Clucereasa, str. Olteni, str. Dr. Iuliu Baraschi, str. Strehaia.

 

Zona protejata nr. 76

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona ce cuprinde spatele fronturilor de pe Splaiul Independentei, Bd. Natiunile Unite si

include str. Sapientei, str. Vigilentei, str. Brutus si str. Politiei.

 

Zona protejata nr. 77

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Panduri, Parcul Palatului Cotroceni, str. G-ral medic A.

Demosthen, str. Dr. Carol Davila, str. Dr. Francisc Rainer, str. Cpt. Al. Vitzu, str. Cpt. A

Vijelie si include ansamblul Academia Militara, azilul Elena Doamna, Piata Eroilor, bd.

Eroilor, str. Dr. Francisc Rainer, str. Prof. Dr. D. Bagdasar

 

Zona protejata nr. 78

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Sos. Panduri, Sos. Cotroceni, str. Ana Davila, bd. Prof. Dr. Gh.

Marinescu si include parcul si palatul Cotroceni.

 

Zona protejata nr. 79

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Bd. Regina Maria, str. Bibescu Voda, str. Ienachita Vacarescu, str.

Principatele Unite, str. 11 Iunie si include Parcul si Ansamblul Patriarhiei, str. Patriarhiei,

Intr. Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei.

 

Zona protejata nr. 80

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Radu Voda, spatele fronturilor de pe bd. Marasesti si de pe Intr.

Mihnea Voda si include ansamblul Manastirii Radu Voda.

 

Zona protejata nr. 81

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. Schitu Magureanu, str. Stirbei Voda, str. Sipotul Fintinilor, Piata

Cpt. W. Maracineanu, str. Brezoianu, bd. Mihai Kog`lniceanu si contine Parcul Cismigiu.

 

Zona protejata nr. 82

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Dr. C-tin Istrati, str. G-ral Candiano Popescu, Calea Serban Voda,

str. Cutitul de Argint si contine Parcul Carol.

 

Zona protejata nr. 83

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. C-tin Prezan, Sos. Kiseleff, sos. Bucuresti - Ploiesti, str. Menuetului,

str. Tipografilor, Aleea Matelotilor, soseaua Nordului, bd. Aviatorilor si include Parcul

Herastrau, Lacul Herastrau, Muzeul Satului, ansamblul Garii Baneasa, ansamblul Minovici,

str. Dr. Minovici Nic., str. Menuetului.

 

Zona protejata nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona V1c

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. I. Mihalache, Piata Victoriei, bd. Aviatorilor, str. Arh. Ion Mincu, str.

Barbu St. Delavrancea si include Parcul Delavrancea, Sos. Kiseleff, str. Monetariei, Intr. Noptii.

 

Zona protejata nr. 85

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Bråndza, sos. Cotroceni, sos.

Grozavesti si include Gradina Botanica, Intr. Portocalelor, Facultatea de Stiinte Naturale.

 

Zona protejata nr.86

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de artere majore: bdul. Unirii, bdul. Regina Maria [i bdul. Libertatii si include

in aceste limite portiunile strazilor: George Georgescu, Mitropolit Antim Ivireanul,

Poiana Florilor, Intr. Poiana Florilor, Gladiolelor, Justitiei, 11 Iunie, C-tin Silvestri, Intr. Eliza

Moroiu.

 

Zona protejata nr.87

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Principatele Unite, str. Ienachita Vacarescu, str. Bibescu Voda, str.

Cuza Voda, bd. Dimitrie Cantemir, Calea Serban Voda, bd. Marasesti, str. 11 Iunie si include

str. Cpt. Preotescu Gh., Intr. Cpt. Preotescu Gh., str. Ipotesti, str. Titus, str. Olimpului,

str. Muzelor, str. Principatele Unite, str. Ienachita Vacarescu, str. Sfanta Ecaterina, str. I.

Budai Deleanu, str. Concordiei, Piata Concordiei, str. Petre Cercel, str. Deceneu, str.

Cornelia, Intr. Dragusani.

 

Zona protejata nr.88

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de bd. G. Cosbuc, str. Poiana Florilor, str. 11 Iunie, str. Mitropolitul Nifon,

str. Slobozia, str. Lamaita, str. Fabrica de Chibrituri, str. Mitropolitul Filaret, str. Gazelei si

include str. Alba, str. Liveni, str. C. Bozianu, str. Mitropolitul Nifon, str. Gramont, str. Episcopul

Chesarie, Chindiei, Cpt. Mircea Vasilescu, Principatele Unite, Justi]iei, str. Mitropolitul Filaret,

str. Slobozia, Intr. Slobozia, str. Prof. Gh. Murgoci.

 

Zona protejata nr.89

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Radu Voda, ansamblul Radu Voda, str. Crisului, str. Oitelor, bd.

Msrasesti si include Intr. Mihnea Voda.

 

Zona protejata nr.90

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de spatele fronturilor din Piata Unirii si de pe bd. Unirii si bd. Natiunile

Unite, Splaiul Independentei si include str. Vinatori, str. Apolodor, str. Dr. Paul Orleanu,

str. Sfintii Apostoli, str. Operetei, str. Poenaru Bordea, str. Danielopol, str. Palatului Justitiei.

 

Zona protejata nr.91

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Splaiul Independentei, bd. Eroilor Sanitari, str. Carol Davila, str. Dr.

Leonte A., str. Dr. Buicliu C. si include incinta Facultatii de Medicina, cladirea Spitalului

Clinic al Mun. Bucuresti si parcul inconjurator, bd. Eroilor.

 

Zona protejata nr.92

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- o prima subzona delimitata de Lacul Plumbuita, str. Doamna Ghica, sos. Colentina, str.

Plumbuita, str. Ricinului ce include Parcul Plumbuita, Ansamblul si Parcul Doamna Ghica

si o a doua subzona delimitata de str. Plumbuita, sos. Colentina, Lacul Plumbuita ce include

Manastirea Plumbuita si parcul aferent.

 

Zona protejata nr.93

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de sos. Aviatorilor, bd. C-tin Prezan, str. Mr. Gh. Sontu, str. Alexandrina,

str. Cimpia Turzii, str. Virgil Draghiceanu si include str. Uruguay, str. Alexandrina, str. Cimpia

Turzii, str. Popa Savu, str. Prof. I. Cantacuzino.

 

Zona protejata nr.94

tesutul traditional difuz - zona Caderea Bastiliei - subzona - Cp1b, Cp1c

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de spatele fronturilor de pe bd. Lascar Catargiu, bd. Iancu de Hunedoara, Calea

Dorobanti si include str. Grigore Alexandrescu, str. Ciprian Porumbescu, str. Cantaretul Macarie,

str. Caderea Bastiliei, Intr. Grigore Alexandrescu, Intr. Fabulistului, Intr. Caderea Bastiliei, str.

Vasile Alecsandri, str. G-ral C. Coanda, Intr. Blaj, str. Povernei, str. Clopotarii Vechi, str.

Viisoarei, str. C-tin Daniel, str. Visarion, Intr. Orizontului, Intr. Anasonului, str. I. Slatineanu,

str. Craciun, Intr. Craciun, str. Cantilli.

 

Zona protejata nr.95

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de spatele fronturilor de pe bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanti,

str. Mihai Eminescu, str. Tunari si include str. Stefan Greceanu, str. Paul Greceanu, str.

Aurel Vlaicu, str. Fecioarei, str. Erou Calinion, Intr. Erou Calinion, str. Justinian, Intr. Bravurii,

Intr. Slatinita, Intr. Buciumeni, str. Prof. David Emanuel, Prof. Ion Bogdan, Intr. Jijia, Intr.

Bocanita, str. Slavesti, str. g-ral Ernest Brosteanu, str. Ing. Emil Balaban, str. Caragea Voda.

 

Zona protejata nr.96

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de Calea Serban Voda, str. G-ral Candiano Popescu, str. G-ral Haralambie

si include str. Sold. Simion Stefan, str. G-ral Haralambie.

 

Zona protejata nr.97

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de str. Sevastopol, spatele fronturilor de pe str. Buzesti, Calea Grivitei,

Calea Victoriei [i include str. Sfin]ii Voievozi, str. Ec. Teodoroiu, str. Occidentului, Intr.

Sevastopol, str. Frumoas`, Intr. Frumoas`, Intr. Augustin, Intr. Lt. D-tru Lemnea, str. G-ral

Gh. Manu, str. Mihail Moxa.

 

Zona protejata nr.98

I. DESCRIERE

a. delimitare:

- zona delimitata de spatele fronturilor de pe bd. Carol, bd. Ferdinand si Calea Mosilor si

include str. Iancu Cavaler de Flondor, str. Vasile Stroescu, str. Cpt. I. Vasilescu, str. Horei,

str. Lirei, str. Pictor Andreescu, str. Fluerului, str. Matasari.

 

ZONA DE PUBLICITATE RESTRANSA SITUATA IN AFARA PERIMETRULUI

ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

a. Delimitata astfel:

- Nord si Vest – ZP 49;

- Sud – ZP 52;

- Est – Calea Dorobantilor.

b. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord, Vest si Sud – ZP 52;

- Calea Dorobantilor.

c. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord – ZP 52;

- Vest – ZP 51 si 52;

- Sud – ZP 51;

- Est – Calea Dorobantilor;

d. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord – ZP 50, 51, 49, 47, 48, 14, 84, 15;

- Est – Calea Dorobantilor;

- Sud – ZP 97, 16, 29, 12, 94 si 10;

- Vest – str. Buzesti pana la intersectia cu str. Dr. Sergiu Dumitru;

e. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord, Vest si Sud – ZP 53;

- Est –ZP 54 si 55;

f. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord – ZP 6, 90, 27, 26, 4, pana la bd. I.C. Bratianu;

- Est – bd. I. C. Bratianu, de la intersectia cu bd. Corneliu Coposu pana la Splaiul

Unirii;

- Sud – Splaiul Unirii, de la intersectia cu bd. I. C. Bratianu pana la intersectia cu Aleea

Dealul Mitropoliei, ZP 87, 79, 86, limita ZP 9, pana la intersectia cu strada Gazelei,

Calea Rahovei, strada Sabinelor pana la intersectia cu strada Uranus;

- Vest – Podul Eroilor, ZP 45 si 91, str. Dr. Staicovici (intre Str. Louis Pasteur si

incinta M Ap N), limita spate incinta MApN, str. Doctor Alexandru Vitzu, limita

incinta Hotel Marriott, str. Mihail Cioranu, Calea 13 Septembrie (intre str. Mihail

Cioranu si str. Ion Popescu Gopo), str. Ion Popescu Gopo pana la str. Lantului, str.

Lantului, str. Acvila( intre str. Lantului si str. Ion Creanga), str. Ion Creanga (intre str.

Acvila pana la Aleea deservire imobile de pe str. Uranus), str. Uranus (intre str.

Sirenelor si str. Sabinelor), str. Sabinelor (intre str. Uranus si Calea Rahovei), Calea

Rahovei  (intre str. Sabinelor si str. Gazelei), str. Gazelei;

- Din zona f, se exclude ZP 76.

g. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord – Splaiul Independentei;

- Est – ZP 91;

- Sud – ZP 78, 45, 91;

- Vest – ZP 85.

h. Delimitata dupa cum urmeaza:

- Nord – ZP 78;

- Est – ZP 77, 78;

- Sud – Bulevardul Geniului;

- Vest – Bulevardul Geniului.

 

Mai mult in OOH, Publicitatea Stradala, Outdoor, Reglementare, Legislatie,


PUBLICITATE: